REGULAMIN
korzystania z karnetów długoterminowych

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy w zakresie korzystania z usług na podstawie karnetów długoterminowych świadczonych przez Studio Synergy Bartłomiej Stanek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BARTŁOMIEJ STANEK SYNERGY” pod adresami ul. Wodociągowa 47, 30-205 Kraków, ul. Piwna 19, 30-527 Kraków, ul. Przybyszewskiego 71, 30-128 Kraków (zwane dalej: „Studio Synergy”), stanowi integralną część Umowy zawartej ze Studio Synergy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. Regulamin obowiązuje we wszystkich ośrodkach treningowych, gdzie Studio Synergy świadczy usługi.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  a) Klient – osoba, której został przyznany karnet treningowy;
  b) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Studio Synergy a Klientem na usługi oferowane przez Studio Synergy na terenie ośrodków treningowych;
  c) Karnet treningowy – imienna karta uprawniająca do wstępu na teren ośrodka treningowego w terminach uprzednio umówionych treningów;
  d) Okres rozliczeniowy – rozpoczyna się w dacie wskazanej przez Klienta w Umowie i obejmuje 1 miesiąc. Początek kolejnego okresu rozliczeniowego przesuwa się o czas wydłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadkach wskazanych w Regulaminie lub Umowie.
  e) Opłata miesięczna – obliczana jest poprzez przemnożenie ilości treningów przez cenę za jeden trening z uwzględnieniem rabatu i podzielona przez ilość miesięcy, na jaką zawarta jest Umowa.
  f) Ośrodek treningowy – miejsce świadczenia usług sportowych przez Studio Synergy.
  g) Zawieszenie karnetu – okres, w którym zawieszone są prawa i obowiązki stron Umowy na czas oznaczony.
  h) Przeniesienie praw i obowiązków – cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy ze Studio Synergy na osobę trzecią.

§ 2
Zakres usług

Studio Synergy świadczy usługi sportowe, w szczególności przeprowadza treningi z użyciem elektrostymulacji mięśni za pomocą impulsów elektrycznych.

§ 3
Uzyskanie karnetu treningowego

 1. Karnet treningowy długoterminowy może być przyznany przy zachowaniu poniższych warunków:
  a. osobie pełnoletniej;
  b. osobie małoletniej, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Warunkiem przyznania karnetu treningowego jest złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Klient Studio Synergy przed pierwszym treningiem zobowiązany jest do wypełnienia formularza weryfikującego stan jego zdrowia, chyba że korzystał z usług Studio Synergy i jego kondycja zdrowotna została już zweryfikowana przez uprawnionych trenerów i wypełnił formularz weryfikujący.
 4. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość korzystania z treningów EMS i braku przeciwskazań zdrowotnych, korzysta z treningów na własną odpowiedzialność.

§ 4
Rodzaje karnetów treningowych

 1. Studio Synergy przyznaje karnety treningowe dla jednej osoby na:
  a. 13 treningów do wykorzystania w okresie 3 miesięcy (13 tygodni) od daty wskazanej przez Klienta w Umowie;
  b. 26 treningów do wykorzystania w okresie 6 miesięcy (26 tygodni) od daty wskazanej przez Klienta w Umowie;
  c. 52 treningi do wykorzystania w okresie 12 miesięcy (52 tygodni) od daty wskazanej przez Klienta w Umowie;

§ 5
Zasady korzystania z karnetów treningowych długoterminowych

 1. Karnety treningowe określone w § 4 ust. 1 lit. a, b, c uprawniają do odbycia treningu EMS jednej osoby raz w tygodniu.
 2. Liczba treningów nie może przekraczać jednego treningu EMS na tydzień ze względów zdrowotnych.
 3. Termin treningu ustalany jest przy uwzględnieniu harmonogramu pracy trenerów oraz dostępności sprzętu. Klient obowiązany jest dokonać rezerwacji każdego treningu z odpowiednim 7-dniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie Studio Synergy zastrzega możliwość przeprowadzenia treningu jedynie w dostępnych, wolnych terminach. Studio Synergy zastrzega możliwość zaproponowania terminu w innym ośrodku treningowym na terenie tego samego miasta/miejscowości.
 4. Klient może odwołać trening osobiście, telefonicznie na numer telefonu do Studia Synergy +48 500 042 535 lub mailowo na adres e-mail: info@studiosynergy.pl najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanym treningiem.
 5. W przypadku niedyspozycji zdrowotnej Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Studio Synergy, zgodnie z warunkami określonymi w § 5 ust. 4.
 6. Klient może wykorzystać odwołany trening, jednak zmiana terminu nie może skutkować zwiększeniem tygodniowej liczby treningów określonej w § 5 ust. 1 i 2. W przypadku braku możliwości zmiany terminu z zachowaniem liczby treningów określonej w § 5 ust. 1 i 2, wyznaczenie terminu może nastąpić jedynie przy dostępności trenerów i przy zachowaniu maksymalnej liczby treningów na tydzień określonej w § 5 ust. 2, w przeciwnym razie trening przepada.

§ 6
Zawieszenie karnetów treningowych długoterminowych (zamrożenie karnetu)

 1. Karnet treningowy może być zawieszony i wznowiony z dowolnego powodu w każdym czasie na okresy po 7 kolejnych dni trwających od poniedziałku do niedzieli z zastrzeżeniem § 6 ust. 4,5 i 6.
 2. W celu skorzystania z zawieszenia karnetu treningowego należy złożyć pisemne oświadczenie o zawieszeniu karnetu, wysyłając je przesyłką poleconą na adres Studio Synergy, osobiście lub skan mailowo na adres e-mail: info@studiosynergy.pl.
 3. Zawieszenie karnetu wchodzi w życie ze skutkiem od następnego dnia, w którym doręczono oświadczenie na adres ośrodka treningowego Studio Synergy, z którym została zawarta umowa, skanu na adres mailowy lub osobistego złożenia oświadczenia.
 4. Zawieszenie karnetu jest możliwe tylko po opłaceniu Opłaty miesięcznej za bieżący Okres rozliczeniowy.
 5. Karnet treningowy określony w § 4 ust. 1 lit. a Klient może zawiesić jednokrotnie na okres tygodniowy w okresie obowiązywania karnetu.
 6. Karnet treningowy określony w § 4 ust. 1 lit. b Klient może zawiesić trzykrotnie na okres tygodniowy.
 7. Karnet treningowy określony w § 4 ust. 1 lit. c Klient może zawiesić sześciokrotnie na okres tygodniowy.
 8. Okresy zawieszenia są niepodzielne, natomiast można je łączyć.
 9. W przypadku zawieszenia karnetu treningowego czas jego obowiązywania wydłuża się o okres zawieszenia, jednak opłaty są pobierane zgodnie z ustalonym początkowo harmonogramem, a termin płatności za kolejne Okresy rozliczeniowe przesuwają się o okres zawieszenia. W powyższej sytuacji nie jest wymagane podpisanie aneksu do Umowy.
 10. Po upływie okresu zawieszenia karnet treningowy zostaje automatycznie wznowiony, chyba że Klient złoży pisemne oświadczenie o zawieszeniu karnetu na zasadach opisanych w ust. 2.
 11. Aby skorzystać z treningów nieodbytych w trakcie zawieszenia Klient na 7 dni przed początkowo ustaloną datą zakończenia Umowy jest zobowiązany do uzgodnienia z trenerami Studio Synergy nowych terminów treningów przypadających po dacie początkowo ustalonej jako dzień zakończenia Umowy. Wyznaczenie nowego terminu nie może skutkować zwiększeniem tygodniowej liczby treningów określonej w § 5 ust. 1 i 2. Termin treningu ustalany jest przy uwzględnieniu harmonogramu pracy trenerów oraz dostępności sprzętu. Klient obowiązany jest dokonać rezerwacji każdego nowego treningu z odpowiednim 7-dniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie Studio Synergy zastrzega możliwość przeprowadzenia treningu jedynie w dostępnych, wolnych terminach. Studio Synergy zastrzega możliwość zaproponowania terminu w innym ośrodku treningowym na terenie tego samego miasta/miejscowości. W przypadku braku możliwości wyznaczenia terminu treningu z uwzględnieniem powyższych zasad, trening przepada.
 12. Karnet długoterminowy może być zawieszony również za porozumieniem stron.

§ 7
Rozwiązanie, przeniesienie praw i obowiązków Umowy, aneks do Umowy

 1. Umowa rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta, a w przypadku zawieszenia karnetu z upływem terminu wydłużonego o okres zawieszenia.
 2. W czasie trwania Umowy Klient może ją wypowiedzieć ze skutkiem od daty doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oraz dokumentów wskazanych w ust. 3 poniżej z ważnych przyczyn wyłącznie w sytuacji, gdy Klientka zajdzie w ciążę. W razie dostarczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez wypowiedzenia w innym terminie niż dokumenty, o których mowa w ust. 3 poniżej, rozwiązanie Umowy następuje z dniem doręczenia ostatniego dokumentu koniecznego do rozwiązania Umowy w tym trybie.
 3. W celu skorzystania z możliwości rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia Klientka składa pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, w którym wskazuje przyczynę wypowiedzenia, przedkłada do wglądu dokument, w szczególności zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że Klientka jest w ciąży oraz składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w dokumencie w celu możliwości zweryfikowania treści dokumentu przez Studio Synergy i skorzystania z rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, przy czym zgoda obowiązuje do momentu odbioru dokumentu przez Klientkę. Studio Synergy zobowiązuje się do zweryfikowania dokumentu, w szczególności zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa powyżej, nie później niż w terminie 3 dni od daty dostarczenia dokumentu do wglądu przez Klientkę. Studio Synergy niezwłocznie informuje Klientkę o możliwości odbioru dokumentu po jego zweryfikowaniu. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, dokument, w szczególności zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że Klientka jest w ciąży i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie Klientka doręcza na adres ośrodka treningowego Studio Synergy, z którym została zawarta umowa, wysyłając je listem poleconym lub składając osobiście. Po pozytywnej weryfikacji Studio Synergy dokonuje zwrotu środków pieniężnych przedpłaconych na niewykorzystane treningi w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 2 oraz anuluje stałe zlecenie, jeśli Klientka dokonała wyboru płatności na podstawie upoważnienia do obciążenia karty płatniczej. W razie negatywnej weryfikacji dokumentu Studio Synergy niezwłocznie informuje o tym Klientkę. W razie braku lub odmowy przedłożenia do wglądu dokumentu, z którego wynika, że Klientka jest w ciąży, oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia traktuje się jak wypowiedzenie umowy z konsekwencjami finansowymi wskazanymi w ust. 4 poniżej, a w szczególności zapłaty kary umownej i regulowania Opłat miesięcznych do upływu okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji postanowienie ust. 4 poniżej stosuje się odpowiednio.
 4. W czasie trwania Umowy Klient może wypowiedzieć Umowę z innych przyczyn niż wskazane w § 7 ust. 2 z miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku karnetów określonych w § 4 ust. 1 lit. a, b (karnety na 3 i 6 miesięcy) albo z dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku karnetów określonych w § 4 ust. 1 lit. c (karnet na 12 miesięcy) rozpoczynającym się z dniem rozpoczęcia kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia oświadczenia, a kończącym się wraz z końcem jednego bądź dwóch Okresów rozliczeniowych w zależności od długości okresu wypowiedzenia. Klient jest jednak zobowiązany do:

  a. zapłaty kary umownej w wysokości 40% wartości Umowy po upływie okresu wypowiedzenia za niewykorzystane Okresy rozliczeniowe do końca ostatniego Okresu rozliczeniowego, do którego Umowa miała trwać z uwzględnieniem przedłużenia wynikającego z zawieszenia karnetu;
  b. regulowania Opłat miesięcznych w okresie wypowiedzenia z możliwością wykorzystywania treningów w okresie wypowiedzenia.
 5. Celem wypowiedzenia umowy Klient składa pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Klient doręcza się na adres ośrodka treningowego Studio Synergy, z którym została zawarta umowa, wysyłając je listem poleconym lub składając osobiście.
 6. W czasie trwania Umowy Studio Synergy jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku braku zapłaty Opłaty miesięcznej lub zapewnienia środków pieniężnych na rachunku bankowym zgodnie z § 9 po bezskutecznym upływie ostatecznego terminu do zapłaty lub do udostępnienia środków wyznaczonego przez Studio Synergy. Wypowiedzenie Umowy następuje z miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku karnetów określonych w § 4 ust. 1 lit. a, b (karnety na 3 i 6 miesięcy) albo z dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku karnetów określonych w § 4 ust. 1 lit. c (karnet na 12 miesięcy) rozpoczynającym się z dniem rozpoczęcia kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia oświadczenia, a kończącym się wraz z końcem jednego bądź dwóch Okresów rozliczeniowych w zależności od długości okresu wypowiedzenia. Klient jest zobowiązany do:
  a. zapłaty kary umownej w wysokości 40% wartości Umowy po upływie okresu wypowiedzenia za niewykorzystane Okresy rozliczeniowe do końca ostatniego Okresu rozliczeniowego, do którego Umowa miała trwać z uwzględnieniem przedłużenia wynikającego z zawieszenia karnetu,
  b. regulowania Opłat miesięcznych w okresie wypowiedzenia z możliwością wykorzystywania treningów w okresie wypowiedzenia.
 7. Celem wypowiedzenia umowy Studio Synergy składa pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Studio Synergy doręcza się na adres zamieszkania wskazany przez Klienta przy zawarciu Umowy bądź aktualny adres zamieszkania, jeśli Klient poinformował Studio Synergy o zmianie, wysyłając je listem poleconym lub składając do rąk własnych Klienta. W razie braku odbioru przesyłki poleconej przez Klienta z uwagi na brak podjęcia przesyłki w terminie lub brak zamieszkiwania pod podanym przez Klienta adresem, Studio Synergy przesyła skan oświadczenia na adres mailowy, jeśli Klient podał adres mailowy przy zawieraniu umowy. Z momentem wysłania drogą elektroniczną skanu oświadczenia, a w razie braku podania adresu mailowego przez Klienta przy zawarciu Umowy z momentem zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki, oświadczenie uważa się za doręczone.
 8. Po doręczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu Studio Synergy informuje drogą elektroniczną o wysokości kary umownej i Opłat miesięcznych do końca okresu wypowiedzenia, a w razie braku podania adresu e-mail przy zawarciu umowy Studio Synergy doręcza informację na adres zamieszkania wskazany przez Klienta przy zawarciu Umowy bądź aktualny adres zamieszkania, jeśli Klient poinformował Studio Synergy o zmianie, wysyłając je listem poleconym lub składając do rąk własnych Klienta. Klient w okresie wypowiedzenia reguluje wszelkie należności wskazane powyżej. Dopiero po uiszczeniu wszystkich zaległości Studio Synergy anuluje stałe zlecenie, jeśli Klient dokonał wyboru płatności na podstawie upoważnienia do obciążenia karty płatniczej. Klient wyraża zgodę na potrącenie nadpłaconych środków za niewykorzystane treningi z należnościami z tytułu kary umownej.
 9. Klient jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią za zgodą tej osoby i po spełnieniu przez nią warunków, o których mowa § 3 ust. 2 i 3.
 10. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy następuje na podstawie umowy cesji zawieranej przez Studio Synergy, cedenta i cesjonariusza. Po zawarciu umowy cesji Studio Synergy dezaktywuje karnet Klienta i anuluje stałe zlecenie, jeśli Klient dokonał wyboru płatności na podstawie upoważnienia do obciążenia karty płatniczej.
 11. Na podstawie zgodnego porozumienia Strony mogą zmienić długość trwania karnetu przy jednoczesnej zmianie ceny za karnet i tym samym Opłaty miesięcznej ustalonej stosownie do długości trwania karnetu po zmianie. W takim wypadku Strony zawierają porozumienie o rozwiązaniu dotychczasowej Umowy i zawierają nową Umowę. Studio Synergy anuluje stałe zlecenie na podstawie dotychczasowej Umowy, jeśli Klient dokonał wyboru płatności na podstawie upoważnienia do obciążenia karty płatniczej, a Klient wypełnia formularz stałego zlecenia do nowej Umowy w razie wyboru płatności na podstawie upoważnienia do obciążenia karty płatniczej..
 12. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, o czym mowa w ust. 10 powyżej, może nastąpić tylko raz w trakcie trwania Umowy oraz po zakończeniu pełnego, miesięcznego okresu rozliczeniowego. Aby dokonać przeniesienia praw i obowiązków karnet Klient dokonujący przeniesienia nie może posiadać zaległości w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Studio Synergy.

§ 8
Imienny karnet treningowy

 1. Klient po zawarciu Umowy otrzymuje nieodpłatnie imienny karnet treningowy w postaci karty. Na jeden karnet może ćwiczyć tylko jedna osoba.
 2. W przypadku zgubienia karty Klient obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Studio Synergy oraz uiścić opłatę administracyjną w wysokości 20 zł za wyrobienie duplikatu karty.
 3. Klient jest obowiązany do posiadania imiennego karnetu treningowego w momencie przybycia do ośrodka treningowego celem odbycia treningu.

§ 9
Płatności za karnety długoterminowe

 1. Formą płatności za karnety długoterminowe jest:
  a. zapłata za karnet treningowy w całości z góry przy zawarciu Umowy;
  b. zapłata za karnet treningowy w ratach podzielonych na Opłaty miesięczne za każdy Okres rozliczeniowy płatne w ośrodku treningowym gotówką lub kartą płatniczą z góry za dany Okres rozliczeniowy w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia każdego kolejnego Okresu rozliczeniowego (tylko w przypadku karnetu na okres 3 miesięcy);
  c. upoważnienie udzielone Studio Synergy do obciążenia karty płatniczej Klienta Opłatą miesięczną za karnet pobieraną z góry za dany Okres Rozliczeniowy oraz przed każdym kolejnym Okresem Rozliczeniowym obowiązywania Umowy bez konieczności zawiadamiania Klienta o obciążeniu karty płatniczej.
 2. Studio Synergy uprawnione jest do weryfikacji karty płatniczej, danych jej posiadacza i podpisu. Studio Synergy jest uprawnione do żądania podpisania karty w razie braku podpisu Klienta na karcie płatniczej.
 3. W przypadku wyboru płatności w formie upoważnienia do obciążenia karty płatniczej:
  a. Opłata miesięczna pobierana jest przez Studio Synergy nie wcześniej niż 7 dni, a nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
  b. Klient zobowiązuje się do posiadania środków pieniężnych na rachunku bankowym wystarczających na pokrycie Opłaty miesięcznej w okresie pobierania przez Studio Synergy opłaty wskazanym w § 9 ust. 3 lit. a. W przypadku braku środków Studio Synergy informuje Klienta na adres mailowy, telefonicznie lub przez sms o braku możliwości pobrania opłaty i ostatecznym terminie do wprowadzenia kwoty na rachunek bankowy karty płatniczej. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego terminu Studio Synergy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 7 ust. 6.
  c. Klient zobowiązuje się do utrzymywania karty płatniczej w okresie obowiązywania Umowy, a w razie konieczności likwidacji karty płatniczej do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Studio Synergy w celu anulowania stałego zlecenia na nieaktywną kartę oraz dokonania zlecenia stałego z podaniem aktualnych danych karty płatniczej, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym pobranie opłaty miesięcznej w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 3 lit a.
 4. Z momentem upływu terminu, na jaki Umowa została zawarta (zakończenia karnetu) oraz w razie przeniesienia praw i obowiązków z umowy o karnet na osobę trzecią Studio Synergy anuluje stałe zlecenie , a środki nie są pobierane po zakończeniu umowy.
 5. Usługi płatności na podstawie upoważnienia do obciążenia karty płatniczej obsługuje spółka First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061293 (dalej: FDP S.A.).
 6. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług przez FDP S.A.. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), numer Umowy, opis zaistniałej sytuacji (np. na czym polegał błąd w transakcji). Pisemną reklamację można złożyć osobiście, wysyłając przesyłką poleconą na adres Studio Synergy lub skanem mailowo na adres e-mail: info@studiosynergy.pl. Studio Synergy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia osobiście, doręczenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 7. Cena karnetu nie obejmuje ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
 8. W przypadku braku uiszczenia Opłaty miesięcznej w terminie lub braku udostępnienia środków na koncie dotyczącym karty płatniczej, której dane Klient podał w formularzu zlecenia stałego, Klient może uczęszczać na treningi.

§ 10
Zasady korzystania z ośrodków treningowych i przebiegu treningu

 1. Studio Synergy ustala z Klientem stałe terminy treningów na cały okres trwania karnetu. Klient jest zobowiązany potwierdzić stałe terminy treningów na ostatnim treningu w Okresie rozliczeniowym na cały kolejny Okres rozliczeniowy, a w przeciwnym razie w razie braku potwierdzenia lub udzielenia odpowiedzi na prośbę o potwierdzenie, Studio Synergy jest uprawnione do wykreślenia stałych terminów treningów, o czym Studio Synergy informuje Klienta drogą elektroniczną bądź telefoniczną. W powyższej sytuacji Klient jest zobowiązany do ustalenia nowego terminu treningów.
 2. Klient w celu punktualnego rozpoczęcia treningu jest zobowiązany do przybycia do ośrodka treningowego odpowiednio wcześniej przed umówioną godziną treningu celem przygotowania się do treningu, w szczególności założenia specjalnego stroju treningowego, w tym kamizelki i podpięcia maszyny. W przypadku spóźnienia Klienta, trener ma prawo odmówić wykonania usługi. Trening nie przepada, a zostaje przeniesiony na inną godzinę w tym samym dniu bądź na inny termin z uwzględnieniem harmonogramu pracy trenerów oraz dostępności sprzętu. Studio Synergy zastrzega możliwość przeprowadzenia treningu jedynie w dostępnych, wolnych terminach. Spóźnienie trenera nie powoduje skrócenia treningu.
 3. Studio Synergy zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych trenera. W przypadku odwołania treningu przez trenera jednostka treningowa przechodzi na kolejny tydzień, a czas obowiązywania Umowy odpowiednio wydłuża się.
 4. W przypadku stawienia się na trening w stanie zdrowia uniemożliwiającym odbycie treningu, trener ma prawo odmówić wykonania usługi, jednocześnie uznając trening za zrealizowany.
 5. Trener ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli jego zdaniem stan zdrowia klienta nie pozwala na dalszą kontynuację treningu.
 6. Klient podczas każdego treningu otrzymuje od trenera strój, który kupuje na własność albo wypożycza z ręcznikiem i skarpetami treningowymi w kwocie 15zł na czas treningu. Do karnetów treningowych określonych w § 4 ust. 1 lit. c, klient otrzymuje strój sportowy z ręcznikiem i skarpetami treningowymi w cenie karnetu na czas treningu.
 7. Trener zobowiązany jest do podłączenia sprzętu oraz do udzielenia instruktażu o sposobie wykonywania ćwiczeń.
 8. Trener zobowiązany jest do asystowania Klientowi podczas treningów.
 9. Studio Synergy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia treningu dwóch osób jednocześnie podczas jednej sesji treningowej.
 10. W pomieszczeniach ośrodka treningowego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; posiadania alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 11. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka treningowego, Studio Synergy nie odpowiada.
 1. Studio Synergy zastrzega sobie prawo do zamknięcia ośrodka treningowego lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innych uzasadnionych przyczyn. Studio Synergy poinformuje Klientów o wszystkich terminach, w których ośrodek treningowy będzie zamknięty. Informacja zostanie wywieszona w recepcji ośrodka treningowego najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym zamknięciem lub przesłana drogą mailową Klientom. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność zamknięcia ośrodka treningowego wyniknie z nagłych zdarzeń losowych. W powyższej sytuacji czas obowiązywania karnetu treningowego wydłuża się o okres zamknięcia ośrodka treningowego lub za zgodą Klienta karnet może być wykorzystywany na terenie innego ośrodka treningowego należącego do Studio Synergy. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w sytuacji zamknięcia ośrodka treningowego, gdy na terenie jednej gminy funkcjonuje więcej niż jeden ośrodek. W takim wypadku treningi odbywają się w innym ośrodku treningowym. W razie zamknięcia ośrodka treningowego na stałe, Klienci zobowiązani są przenieść się do innego ośrodka treningowego na terenie tej samej gminy.
 2. Zabrania się używania podczas treningu, bez zgody trenera jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klientów, jest Bartłomiej Stanek prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Bartłomiej Stanek Synergy pod adresem os Stalowe 4 lok. 93, 31-920 Kraków (dalej: Studio Synergy).
 2. Dane osobowe Studio Synergy uzyskuje od Klientów przy zawieraniu Umowy bądź przy umawianiu i odbywaniu treningu wprowadzającego.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane:
  a. w celu wykonania i realizacji Umowy zawartej z Klientem, w tym do:
  i. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności Portalu Klienta, w tym dokonywania transakcji i płatności za pośrednictwem Portalu Klienta w Ośrodkach treningowych lub w sposób zdalny;
  ii. zakładania i zarządzania kontem Klienta oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  iii. realizacji usług zawartych w ramach Umowy;
  iv. obsługi reklamacji na świadczenie usług przez First Data Polska S.A. obsługującego platformę płatności i obciążania kart płatniczych w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
  v. obsługi harmonogramu treningów i umawianie treningów, w tym próbnych również za pośrednictwem Portalu Klienta przez formularz kontaktowy;
  vi. kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  b. dla celów podatkowych i rachunkowych;
  c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Studio Synergy, którym jest:
  i. monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników (gości);
  ii. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Klienta treściami;
  iii.
  iv. kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon;
  v. wsparcie i zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  vi. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Klientom drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  vii. monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników (gości) np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Portalu Klienta, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  viii. prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Platformy Klienta, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  ix. obsługa próśb i uprawnień Klientów przekazywanych w szczególności w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  x. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział;
  xi. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  xii. prowadzenie analiz statystycznych;
  xiii. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  xiv. udzielania informacji o działalności firmy Studio Synergy, ostatnich wydarzeniach, aktualnej ofercie i promocjach;
  xv. zapewnienia bezpieczeństwa poprzez prowadzenie monitoringu i utrwalania wizerunku.
  d. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  e. na podstawie zgody Klienta w celach:
  i. marketingu bezpośredniego;
  ii. promocyjnych poprzez utrwalanie wizerunku Klientów oraz udostępnienia zdjęć i filmów z udziałem Klientów w social media;
  iii. kontaktowania się, zbierania opinii i przedstawienia oferty po odbyciu treningu próbnego;
  iv. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
 4. Dane osobowe konieczne do zawarcia Umowy i założenia konta w Portalu Klienta to imię, nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, przeciwskazania zdrowotne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie braku podania danych koniecznych do realizacji Umowy, zawarcie Umowy i utworzenie konta w Portalu Klienta nie będzie możliwe.
 5. Dane osobowe konieczne do skorzystania z funkcjonalności zlecenia stałego i obciążania karty płatniczej to dane wskazane w punkcie 4 powyżej oraz rodzaj karty płatniczej, nr karty płatniczej, data ważności karty płatniczej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie braku podania danych koniecznych do zlecenia usług realizacji płatności, zawarcie Umowy na karnet dłuższy niż 3 miesiące oraz wybór formy płatności w postaci pobierania z rachunku Opłat miesięcznych za karnet nie będzie możliwe.
 6. Dane osobowe konieczne do skorzystania z treningu wprowadzającego to imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail przeciwskazania zdrowotne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie braku podania danych koniecznych do realizacji treningu próbnego, skorzystanie z treningu próbnego przez Klienta nie będzie możliwe.
 7. Wymaganie podania innych danych osobowych niż wskazane wyżej może wynikać z przepisów prawa np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
 8. Poza przypadkami wskazanymi powyżej podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Studio Synergy gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Z uprawnień wskazanych w punkcie poprzedzającym można skorzystać:
  a. w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;
  b. w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy: dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Studio Synergy; Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych; Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; wynika to z konieczności wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  c. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Studio Synergy sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie zażądał ich usunięcia; dane nie będą już potrzebne Studio Synergy, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Studio Synergy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  d. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy zawartej z Klientem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Studio Synergy danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację Klienta,
  b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 13. Dane osobowe Klientów są udostępniane podmiotom wspierającym Studio Synergy w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych; firmie prowadzącej księgowość celem rozliczenia, firmom windykacyjnym i profesjonalnym pełnomocnikom celem dochodzenia roszczeń z Umowy. Dane osobowe mogą być przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 14. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym na stronie internetowej, Studio Synergy stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników Portalu Klienta nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
 15. Studio Synergy przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
  a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy,
  b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  c. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  d. statystycznych i archiwizacyjnych,
  e. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 16. Studio Synergy przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 17. W zakresie wizerunków utrwalonych na monitoringu prowadzonego dla celów bezpieczeństwa, nagrania przechowywane są przez okres 14 dni od daty nagrania.
 18. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział – Studio Synergy będzie przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Studio Synergy będzie przechowywać dane przez okres, w którym Studio Synergy zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 19. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 20. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
 21. Profilowanie danych osobowych przez Studio Synergy polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Klientach, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu oraz cennika Studio Synergy podaje się do wiadomości poprzez:
  a. wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji,
  b. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść Klienta, poprzez zawiadomienie drogą mailową Klientów o zmianach.
 2. W terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi zawiadomienia o zmianie Regulaminu, w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. b, albo też w terminie 7 dni od dnia wywieszenia zmodyfikowanej treści Regulaminu – w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 4 lit. a, Klient ma prawo rozwiązać Umowę. Brak odpowiedzi traktuje się jako akceptację zmian.
 3. Aktualny Regulamin jest dostępny w recepcji ośrodka treningowego.
 4. Klient jest obowiązany powiadomić Studio Synergy o zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania oraz adresu e-mail, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism i zawiadomień wysłanych na dotychczasowy adres pocztowy i mailowy do korespondencji Klienta wskazany przez niego w Umowie. Klient wyraża zgodę na doręczanie mu, za potwierdzeniem odbioru, pism osobiście na terenie ośrodka treningowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2019. r.
error: Kopiowanie treści jest zablokowane